آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی
آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی
انجام فرایند تبدیل مجوز حقیقی به حقوقی (مدارس و مراکز غیردولتی) موسسه مجری: موسسه همیارمان

توضیحات آگهی

موسسین محترم مدارس و مراکز غیردولتی، در صورت تصمیم به توسعه مدارس یا مراکز آموزشی را داشته باشند، می بایست مجوز خود را از نوع حقیقی به حقوقی تغییر بدهند.