آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی
آگهی، تبلیغات و نیازمندی آموزشی

صفحه حاضر به‌مثابه یک توافق است که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد قانونی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد و کلیه کاربران و اشخاصی که به هر نحوی از سایت آگهی 365 و خدمات آن استفاده می‌نمایند، تابع این توافق هستند.

کاربر با ثبت آگهی در وب‌سایت توافقنامه فوق را تایید کرده و نیازی به اخذ امضای فیزیکی از کاربر برای تایید موارد فوق نیست. خرید کاربر از وب‌سایت به منزله قبول قوانین و مقررات مندرج در این صفحه می‌باشد.

به زودی قوانین سایت تکمیل می گردد.